KURIAME LIETUVOS ATEITĮ

FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS REGIONINIO PLĖTROS FONDO PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033 „PAGERINTI VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ VAIKŲ LIGŲ, NEĮGALIŲJŲ IR SVEIKATOS SENĖJIMO SRITYSE“

 

VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ „ „PAGERINTI VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ VAIKŲ LIGŲ, NEĮGALIŲJŲ IR SVEIKO SENĖJIMO SRITYSE“

VšĮ Naujininkų poliklinika ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. kovo 20 d. pasirašė „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Naujininkų poliklinikoje“ projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033), dalinai finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

Projekto santrauka. Vilniaus miesto savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas. Projektas skirtas problemoms pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo problemoms spręsti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicininė ir kita įranga, tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose, taip pat atnaujintos patalpos, būtinos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 17 mėnesių.

Projekto biudžetas sudaro 258.243,74 Eur, iš jų:

  • ES parama (ES fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos) – 238.875,45 Eur,
  • VšĮ Naujininkų poliklinikos lėšos – 19.368,29 Eur.

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos ir atitinkamai sutrumpės gydymo laikas, tokiu būdų bus prisidedama prie sergamumo mažinimo ir sveiko senėjimo. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus vaikai iki 18 m. ir vyresni nei 55 m. asmenys.

 

PROJEKTAS „ODONTOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO PACIENTAMS SU NEGALIA MODELIO SUKŪRIMAS“

Projektas „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“.

Projekto tikslas – pagerinti neįgaliems su sunkia negalia (turintiems specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą SP-1) teikiamų odontologinės priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir stiprinti neįgaliųjų sveikatą. Įgyvendinant  Projekto tikslą Naujininkų poliklinika suformavo vieną mobilią brigadą teikti odontologines paslaugas namuose tik neįgaliesiems su sunkia negalia (SP-1).

Projekto numeris: 08.1.3-CPVA-V-607-03-0001

Projekto vertė: 954.093,79 Eur

 

VšĮ Naujininkų poliklinika kviečiame neįgaliuosius su sunkia negalia (SP-1) ar jų globėjus kreiptis telefonu  ir registruotis dėl mobilios odontologų komandos atvykimo į namus ir odontologinių paslaugų suteikimo namuose.

 

Mobili komanda atvyks į namus suderinę telefonu  Jums patogiu laiku.

 

Registruotis galima telefonu +370 697 63316 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. ŠIUO METU REGISTRACIJA NEBEVYKDOMA.