Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

VšĮ Naujininkų poliklinika pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą, vertina savo pacientų privatumą, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • vykdyti asmenų registraciją, įskaitant priminimus apie jų vizito laiką;
 • teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą;
 • administruoti asmenų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į skundus;
 • informavimo tikslais, siekiant užtikrinti asmens ar poliklinikos interesus bei užtikrinti paslaugų kokybę (informavimui dėl sveikatos draudimu apmokamų paslaugų teikimo ir kt.);
 • įgyvendinti kitas LR teisės aktų numatytas pareigas.

Asmens duomenys teikiami:

 • Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA);
 • Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms, privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Sveikatos apsaugos ministerijai elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje;
 • kitai sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje gydomas ar slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
 • sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra (buvo) gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
 • institucijoms,  kontroliuojančioms sveikatos   priežiūros paslaugas;
 • teismui, prokuratūrai,  ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių   apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai;
 • draudimo kompanijoms, tik esant asmens sutikimui.

Mūsų įsipareigojimai:

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • tvarkyti teisėtai, skaidriai, sąžiningai ir, kad būtų užtikrintas tvarkomų duomenų saugumas;
 • užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai duomenys;
 • tvarkyti ne ilgiau, nei tai yra būtina ir tik nustatytais tikslais;
 • vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Jūsų teisės:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
 • Gauti Įstaigoje tvarkomu Jūsų asmens duomenų kopiją.

Duomenų subjektui pateikus prašymą raštu, kuriame nurodyta kiek ir kokių duomenų prašoma, bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Įstaiga ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo:

 • išduoda patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas ir/ar diagnozės ir gydymo aprašymus,
 • išduoda leidimą duomenų subjektui fotografuoti duomenis iš savo asmens sveikatos istorijos (iš anksto suderintu laiku, nesutrikdant kitų paslaugų teikimo).

Informacija duomenų subjektui pateikiama elektronine forma, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

Informacija pagal duomenų subjektų prašymus teikiama nemokamai, išskyrus:

 • kai šie prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi (informacija teikiama trečiosioms šalims ir yra nesusijusi su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu; didelės apimties informacija teikiama pakartotinai ir pan.),
 • kai besikreipiantis asmuo pasirenka mokamą paslaugą.

Tais atvejais, kai informacija ir duomenys iš paciento asmens sveikatos istorijos teikiami mokamai, už šią paslaugą apmokama pagal su steigėju suderintus ir patvirtintus įkainius.

Kitiems asmenims informacija iš paciento asmens sveikatos istorijos gali būti suteikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

 

Jeigu turite klausimų susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir saugos užtikrinimu, prašome susisiekite su mumis:

El.paštu: naupol@gmail.com
Paštu: Dariaus ir Girėno g. 18, LT-02169 Vilnius
Tiesiogiai: Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius (411 kab.)

Poliklinika gavusi prašymą ar nurodymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą, tačiau prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams (atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių). Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.