Dėl vaistinių preparatų reklamos všį naujininkų poliklinikoje tvarkos patvirtinimo

PATVIRTINTA
VšĮ Naujininkų poliklinikos direktoriaus
2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-15

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKOJE TVARKA

1. Vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą tik įstaigoje vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, kurie organizuojami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

2. Vaistinių preparatų reklamuotojo vizitas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, draudžiamas.

3. Įstaigos vadovo įsakymu skiriamas asmuo, atsakingas už reklaminių renginių organizavimą įstaigoje (toliau – atsakingas asmuo).

4. Reklamos davėjas, norėdamas įstaigoje organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu būdu pateikti įstaigos atsakingam asmeniui prašymą organizuoti reklaminį renginį (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

4.1. informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);

4.2. reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik tos ASP įstaigos sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų ASP įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;

4.3. siūloma reklaminio renginio data ir renginio trukmė;

4.4. kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;

4.5. reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);

4.6. numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą ar vaistinius preparatus reklaminiame renginyje išsamesnis aprašymas.

5. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos leidžia organizuoti reklaminį renginį (suderina reklaminio renginio datą, renginio trukmę ir tematiką) arba pateikia motyvuotą rašytinį atsisakymą leisti organizuoti reklaminį renginį. Reklaminio renginio laikas turi būti parenkamas taip, kad kuo daugiau atitinkamos profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų turėtų galimybę dalyvauti reklaminiame renginyje ir jis nebūtų organizuojamas šių specialistų darbo metu, skirtu pacientams priimti.

6. Atsakingas asmuo registruoja pateiktus prašymus elektroniniame Reklaminių renginių žurnale: užregistruoja numatyto reklaminio renginio datą, laiką, trukmę, temą, kokių profesinių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistams jis skirtas. Prašymai saugomi įstaigos raštinėje. Reklaminių renginių žurnalas viešai skelbiamas įstaigos interneto svetainėje ir skelbimų lentoje prie registratūros. Praėjusių metų Reklaminių renginių žurnalo duomenys įstaigoje saugomi 5 metus.

7. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos informaciją apie suplanuotą reklaminį renginį elektroniniu paštu paskelbia įstaigos atitinkamų padalinių vadovams, kurie turi informuoti skyriaus sveikatos priežiūros specialistus apie reklaminį renginį.

8. Reklamos davėjas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos praneša atsakingam asmeniui atvyksiančio vaistų reklamuotojo vardą, pavardę, pareigas. Jeigu informacija pasikeičia, atsakingas asmuo turi būti nedelsiant apie tai informuojamas raštu ar elektroniniu būdu. Kiekvienas reklaminio renginio dalyvis pasirašo registracijos lape, nurodydamas vardą, pavardę, darbovietę ir kontaktinius duomenis. Įstaiga tvarko šiuos duomenis reklaminių renginių ir juose dalyvavusių specialistų apskaitos ir Vaistinių preparatų reklamos taisyklėse nurodytų reikalavimų laikymosi priežiūros tikslais. Įstaiga asmens duomenis saugo dvejus metus nuo reklaminio renginio dienos. Reklaminio renginio dalyvių skaičius pateikiamas vaistų reklamuotojui.

9. Įstaiga dėl objektyvių priežasčių turi teisę atšaukti numatytą reklaminį renginį. Apie tai ji turi ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną raštu ar elektroniniu būdu informuoti reklamos davėją. Atitinkamai reklamos davėjas turi ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną  pranešti atsakingam asmeniui apie tai, kad dėl objektyvių priežasčių vaistų reklamuotojas negali atvykti į numatytą reklaminį renginį. Atsakingas asmuo apie neįvykusį reklaminį renginį turi pažymėti Reklaminių renginių žurnale ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo numatyto reklaminio renginio dienos. Informacija apie atšauktą ar neįvykusį reklaminį renginį viešai skelbiama ASP įstaigos interneto svetainėje ir skelbimų lentoje prie registratūros.

10. Pasibaigus reklaminiam renginiui, atsakingas asmuo elektroniniame Reklaminių renginių žurnale įrašo patvirtinimą, kad renginys įvyko.

11. Įstaiga raštu informuoja Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą apie tai, kad reklamos davėjas ar vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių reikalavimus. Pranešimas Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai išsiunčiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo pažeidimo nustatymo dienos.

Atsakingas asmuo:
Tatjana Poločanskaja, 411 kab., tel. 2164435
Prašymai organizuoti reklaminį renginį pateikiami atsakingam asmeniui elektroniniu paštu naupol@gmail.com arba raštu 411 kab. Prašymo organizuoti reklaminį renginį forma word formatu paskelbta įstaigos interneto svetainėje.

Prašymas organizuoti reklaminį renginį (atsisiųsti)

Reklaminių renginių žurnalas

 

Renginio data Renginio laikas Renginio trukmė Renginio tema Kokių profesinių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistams jis skirtas Įvyko / neįvyko
2019-03-29 13.00 20 min. AB "Grindeks" pristatymas Šeimos gydytojams, gydytojams konsultantams
2019-04-26 13.00 30 min. Šeimos gydytojams, gydytojams konsultantams