Mokamų sveikatos paslaugų kainų, paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

PATVIRTINTA :

VšĮ Naujininkų poliklinikos

Direktorės 2015-12-31 įsakymu Nr. ĮV-84

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

1. VšĮ Naujininkų poliklinikos  Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau- Aprašas) parengtas vadovaujantis LR SAM 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d.įsakymo Nr. 357 “ Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo” (aktuali redakcija) bei LR SAM 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.V-939 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo” ir kitais teisės aktais.

2. Šiame Apraše naudojamos mokamų paslaugų sąvokos:

2.1. Mokamos paslaugos – mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos mokamos

paslaugos.

2.2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos – LR sveikatos apsaugos ministro 2014

m.liepos 11 d. įsakymu Nr.V-794 patvirtintos Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų

teikimo ir apmokėjimo tvarkos 7 ir 8 punktuose nurodytos teikiamos paslaugos.

2.3. Kitos mokamos paslaugos - LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m.liepos 11 d. įsakymu

Nr.V-794 patvirtintoje Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo

tvarkoje nenurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir nemedicininės paslaugos.

3. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms VšĮ Naujininkų poliklinikoje, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

3.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

3.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau- PSDF) biudžeto lėšų;

3.3. Valstybės, savivaldybių, žmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų

sveikatos programoms finansuoti.

4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ir kt.).

5. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, įstaigoje suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.

6. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, teikiamos, kai:

6.1. Pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto

siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos

priežiūros įstaigą dėl konsultacijos, procedūros, tyrimo ir pan. Tuo atveju, jei pacientas yra

apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad

pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto.

6.2. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos

paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos

(diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti

teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.

6.3. Pacientas nori gauti ambulatorinę paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai

supažindinamas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant

paslaugos teikimo datą.

6.4. Pacientas nori gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka ir yra

pasirašytinai supažindinamas su jo teise ir galimybe gauti jas nemokamai eilės tvarka,

nurodant konkrečią jo stacionarizavimo datą.

6.5. Pacientas, leidus gydančiam gydytojui, savo iniciatyva pasirenka brangiau

kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus,

medicinines pagalbos priemones, procedūras.

7. Kitos mokamos paslaugos teikiamos, kai:

7.1. Paciento pageidavimu pasirenkama papildoma asmens sveikatos priežiūros paslauga,

tyrimas, procedūra, kuri VšĮ Naujininkų poliklinikoje nėra apmokama iš PSDF lėšų ir

įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija leidžia teikti tokią paslaugą.

7.2. Teikiamos nemedicininės paslaugos.

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

8. Registratūros darbuotojas, gydantis gydytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis įstaigos darbuotojas supažindina pacientą bei kitus suinteresuotus asmenis su mokamų paslaugų teikimo tvarka, sąrašu bei kainomis.

9. Gydantis gydytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis įstaigos darbuotojas užpildo VšĮ Naujininkų poliklinikos direktorės įsakymu patvirtintą įdėtinį Mokamų paslaugų apskaitos lapą (KVS F 01 –DP21 )  ir nukreipia pacientą į įstaigos kasą sumokėti už pageidaujamą gauti paslaugą. Mokamų paslaugų apskaitos lape nurodoma:

9.1. Paciento parašu patvirtintas sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo.

9.2. Suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas.

9.3. Paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinantis numeris ir data.

10. Įstaigos kasoje, apmokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentas  ir kasos kvitas, pajamų orderis, sąskaita ir pan., kuriame nurodoma paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės, gydymo stacionare istorijos, asmens statistinės kortelės ir pan.) numeris. Apmokėjus už mokamą paslaugą, pacientas nukreipiamas pas siuntusį specialistą atitinkamai mokamai paslaugai gauti.

11. Už mokamas paslaugas moka patys pacientai, jų atstovai arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos ir kitos organizacijos, jeigu jos yra sudariusios sutartis su VšĮ Naujininkų poliklinika.

12. Dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už paslaugas sumokėti pinigai yra grąžinami. Asmuo, pageidaujantis susigrąžinti sumokėtus pinigus, VšĮ Naujininkų poliklinikos  vyriausiajai finansininkei privalo pateikti prašymą  su priežasčių nurodyme, jog konkreti paslauga nebuvo suteikta, bei dokumentą, patvirtinantį apmokėjimo faktą (kasos kvitą ar kt.).

13. Pacientui pasirinkus šios tvarkos aprašo Bendrųjų nuostatų skyriaus 6.3, 6.4 ir 6.5 punktuose nurodytas paslaugas, pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtina parašu.

14. Duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas pažymimi asmens medicinos dokumentuose (ambulatorinės kortelės, gydymo stacionare istorijos ir pan.) bei suvedami į privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą. Mokamų paslaugų apskaitos lapas (11 priedas) yra asmens medicinos dokumento įdėtinis lapas.

15. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas bei atskirų mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinami ir keičiami VšĮ Naujininkų poliklinikos direktorės įsakymais.