Projektai ir programos

ES projektai

FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS REGIONINIO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-V-607-03-0001 „ODONTOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO PACIENTAMS SU NEGALIA MODELIO SUKŪRIMAS “ 


Naujininkų poliklinika įgyvendina 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“.

Projektas „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“, finansuojamame ES struktūrinių fondų lėšomis

Projekto tikslas – pagerinti neįgaliems su sunkia negalia (turintiems specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą SP-1) teikiamų odontologinės priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir stiprinti neįgaliųjų sveikatą. Įgyvendinant  Projekto tikslą Naujininkų poliklinika suformavo vieną mobilią brigadą teikti odontologines paslaugas namuose tik neįgaliesiems su sunkia negalia (SP-1).

 

Naujininkų poliklinika užtikrina, kad šios paslaugos bus teikiamos nemokamai ir iš pacientų nebus reikalaujama papildomo mokesčio, jei teisės aktai nenumato kitaip.

 

Kviečiame neįgaliuosius su sunkia negalia (SP-1) ar jų globėjus kreiptis telefonu  ir registruotis dėl mobilios odontologų komandos atvykimo į namus ir odontologinių paslaugų suteikimo namuose.

 

Mobili komanda atvyks į namus suderinę telefonu  Jums patogiu laiku.

 

Registruotis galima telefonu +370 697 63316 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. ŠIUO METU REGISTRACIJA NEBEVYKDOMA. 

 

FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS REGIONINIO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033 „PAGERINTI VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ VAIKŲ LIGŲ, NEĮGALIŲJŲ IR SVEIKATOS SENĖJIMO SRITYSE“


 

 

VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ „ „PAGERINTI VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ VAIKŲ LIGŲ, NEĮGALIŲJŲ IR SVEIKO SENĖJIMO SRITYSE“

VšĮ Naujininkų poliklinika ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. kovo 20 d. pasirašė „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Naujininkų poliklinikoje“ projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033), dalinai finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

 

Projekto santrauka. Vilniaus miesto savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas. Projektas skirtas problemoms pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo problemoms spręsti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicininė ir kita įranga, tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose, taip pat atnaujintos patalpos, būtinos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 17 mėnesių.

 

Projekto biudžetas sudaro 258.243,74 Eur, iš jų:

  • ES parama (ES fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos) – 238.875,45 Eur,
  • VšĮ Naujininkų poliklinikos lėšos – 19.368,29 Eur.

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos ir atitinkamai sutrumpės gydymo laikas, tokiu būdų bus prisidedama prie sergamumo mažinimo ir sveiko senėjimo. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus vaikai iki 18 m. ir vyresni nei 55 m. asmenys.

 

2019 metais vykdomi projektai
2018 metais vykdytos programos
2017 metais vykdytos programos
2016 metais vykdytos programos
2015 metais vykdytos programos
2014 metais vykdytos programos
2013 metais vykdytos programos
2012 metais vykdytos programos
2011 metais vykdytos programos
2010 metais vykdytos programos