Vizija, misija, veiklos kryptys

VšĮ Naujininkų poliklinikos vizija – šiuolaikiška, materialiai ir funkciškai aprūpinta, moderni ir efektyviai administruojama, Europos Sąjungos standartus atitinkanti asmens  sveikatos priežiūros įstaiga, patraukli pacientams ir darbuotojams, lygiavertė kitų šalies ir Europos sveikatos priežiūros įstaigų partnerė.

VšĮ Naujininkų poliklinikos misija – teikti visuomenei prieinamas, saugias ir kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinti pacientų sveikatos diagnostikos, gydymo, slaugos, reabilitacijos reikmes, vykdyti ligų prevencijos priemones, propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones.

VšĮ Naujininkų poliklinikos veiklos kryptys ir ketinimai:

  • Nuolat aiškintis suinteresuotų šalių, o ypač pacientų, jų atstovų ir kitų poliklinikos paslaugų vartotojų  reikmes, analizuoti ir vertinti jų nuomonę, pareiškimus, skundus ir į tai atsižvelgiant nuolat gerinti savo veiklą.
  • Tenkinti teisėtas pacientų ir jų atstovų reikmes, savitarpio santykius grįsti pagarba žmogaus teisėms ir orumui, jautrumu, užuojauta.
  • Laikytis medicinos etikos (deontologijos) principų, užtikrinti paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą.
  • Naudoti tik tinkamą ir saugią medicinos įrangą, atitinkančią keliamus reikalavimus.
  • Teikti kvalifikuotas, teisinius ir kitus reikalavimus atitinkančias pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
  • Užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą, saugą, kokybę ir tęstinumą, lygias galimybes bei sveikatos santykių teisumą.
  • Nuolat siekti profesinių žinių, tobulinti kvalifikaciją, įgūdžius, kurti geranorišką, palankią veiklai, savitarpio supratimo atmosferą.
  • Vertinti teiktų paslaugų rezultatus, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus siekiant kokybės tikslų įgyvendinimo.
  • Bendromis jėgomis diegti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą poliklinikoje, atitinkančią LST EN ISO 9001 : 2001 (ISO:9001:2000)  standarto reikalavimus.
  • Ekstremalių situacijų, pavojaus atvejais užtikrinti būtinuosius veiksmus apsaugoti pacientų ir darbuotojų gyvybę bei poliklinikos turtą.