1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Мета цього порядку роботи DT 01 полягає у належній організації надання обов'язкової медичної допомоги пацієнтам у всіх підрозділах Поліклініки (у Реєстратурі, Центрі сімейної медицини, Відділенні надання послуг вторинного рівня, Центрі психічного здоров'я, Відділення стоматології та діагностики). Забезпечення своєчасного та якісного надання обов'язкової медичної допомоги, а також належного документального оформлення наданих пацієнтам послуг.

2. СКОРОЧЕННЯ І РОЗ'ЯСНЕННЯ
2.1. Скорочення
МЗ – медичний заклад
Д – директор
ПР – порядок роботи
Ф – форма
Л – лікар
СМЯ – система менеджменту якості
Поліклініка – Публічна установа «Поліклініка Нової Вільні»
МД – (медична) документація про стан здоров'я
П – процедура
КП – керівник (завідувач) підрозділу (центру, відділу, служби)
МР – медичний реєстратор
МС – медсестра загальної практики/суспільства
МОЗ – Міністерство охорони здоров'я
ГМ – головна медсестра відділення

2.2. Роз'яснення (і основні поняття)
Обов'язкова медична допомога – це перша медична допомога та невідкладна медична допомога у медичних закладах (амбулаторних чи стаціонарних). Масштаб обов'язкової медичної допомоги визначено у затвердженому МОЗ списку станів, за наявності яких має бути надана обов'язкова медична допомога (додаток 1).
Невідкладна медична допомога – це медична допомога, яка має бути надана негайно (1 категорія) або невідкладно (2, 3, 4 категорії), коли гострі клінічні стани, зазначені у графі 4 таблиці забезпечення обов'язкової медичної допомоги, створюють загрозу життю пацієнта та/або оточуючих, чи своєчасне ненадання такої допомоги створює загрозу виникнення тяжких ускладнень у пацієнта.
Перша медична допомога – невідкладні  дії, спрямовані на збереження здоров'я та життя самого себе чи інших осіб із застосуванням наявних медичних та/або інших засобів та матеріалів до того, як постраждалому/пацієнту буде надано термінову медичну допомогу або нормалізується його стан, або буде констатовано смерть.

Тяжка травма – травма, яка відповідає хоча б одній з таких ознак:
- людина отримала травму внаслідок дії сильної кінетичної енергії:
- людина отримала травму як пішохід, велосипедист, мотоцикліст чи візник під час ДТП;
- у тому ж транспортному засобі, в якому людина зазнала травми, є загиблі люди;
- для звільнення людини, яка отримала травму, була потрібна допомога рятувальників;
- людина отримала травму під час вибуху чи перестрілки;
- людина отримала травму під час падіння або пірнання (дорослий – з висоти понад 5 м, дитина – з висоти, що перевищує її зріст);

внаслідок отриманої травми видно пошкодження, або стани, які потенційно небезпечні для життя:
- Наскрізні поранення шиї, грудей, тулуба;
- переломи як мінімум двох трубчастих кісток;
- ампутація кінцівок вище кистей чи ступнів;
- опік понад 18% дихальних шляхів чи тіла;
- флотуюча грудна клітка;
- вогнищева неврологічна симптоматика;
- Отримання травми вагітною жінкою під час ДТП.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОВНОВАЖЕННЯ
Відповідальність за організацію надання обов'язкової допомоги у поліклініці несе Д.
Відповідальність за надання обов'язкової допомоги несуть Л, МС.
Відповідальність за направлення пацієнта до потрібного фахівця несе МР.

4. ОПИС
Кожна медична установа відповідно до компетенції зобов'язана забезпечити (організувати та надати) обов'язкову медичну допомогу.
При зверненні до Поліклініки за терміновою медичною допомогою направлення лікаря не є обов'язковим.
Обов'язкова (перша та невідкладна) медична допомога надається у Поліклініці всім пацієнтам. Обов'язкова медична допомога надається етапами: насамперед здійснюється надання першої медичної допомоги, потім – термінової інституційної допомоги. У деяких випадках це має бути зроблено одночасно.

А. Надання обов'язкової допомоги при зверненні пацієнта до регістратури

Завдання (засоби)

Виконавці

Дія

Час

1. Відбір у реєстратурі пацієнтів, які потребують обов'язкової (першої та невідкладної) допомоги

МР

Терміново інформує по профілю надання необхідної допомоги про прибуття пацієнта, при необхідності викликає чергового, при необхідності супроводжує до кабінету лікаря або в процедурний кабінет

Негайно* після прибуття пацієнта

2. Реєстрація пацієнта до лікаря в реєстратурі поліклініки, заклад МД

МР

Якщо пацієнт зареєстрований в поліклініці, перевіряє документи та реєструє у комп'ютерній базі даних.

Негайно* після прибуття пацієнта

3. Прийом пацієнта у кабінеті. Первинний огляд, попередній діагноз

Черговий або сімейний лікар

Здійснює огляд пацієнта, оцінку його стану:
- Якщо цього вимагає стан пацієнта, МС викликає Л-консультантів чи СМП для транспортування пацієнта до лікарні.
- Робить термінові аналізи для уточнення діагнозу, встановлює попередній діагноз, за необхідності організовує консультації фахівців або госпіталізацію, дає вказівки.

 

4. Складання плану обстеження та лікування

Л і МС

Призначає лікування, додаткові обов'язкові обстеження, консультації та повторний візит.

Негайно* після первинного огляду та попереднього діагнозу

5. Виконання призначень

МС

Виконує призначення, інформує, КП про проблеми
Вносить до медичної форми записи про процедури та дії з догляду

Негайно* у строк, вказаний лікарем в медичний формі

 

МС

Транспортує пацієнта до зазначеного підрозділу разом з медичною документацією. Після виконання призначених пацїєнту процедур, повертає його до кабінету.

Негайно* після отримання вказівки від

*Термін «негайно» у графі «Час» означає, що одночасно здійснюються дії щодо оцінки стану та лікування пацієнта. Якщо один або декілька пацієнтів потребують одночасно кількох дій, порядок їх здійснення визначається лікарем, який надає допомогу.

ПРИМІТКИ:
- Пацієнт госпіталізується у терміновому порядку після огляду, за необхідності попередньо виконуються інструментальні дослідження та беруться проби для лабораторних досліджень.
- У разі смерті пацієнта МД проводиться відповідно до DT 02 «Розслідування випадків смерті»;
- Б. Надання обов'язкової допомоги у разі виникнення критичної ситуації в поліклініці;
- У критичній ситуації  надання першої допомоги виконує перший медичний працівник, до якого звернувся пацієнт, який одночасно кличе на допомогу колег для організації надання допомоги. Надання обов'язкової медичної допомоги здійснюється відповідно до загальних правил надання обов'язкової допомоги (ABCD). Один із працівників терміново викликає чергового за графіком лікаря поліклініки, відповідального за надання обов'язкової допомоги. Черговий з МС та набором для надання першої допомоги негайно прибувають на місце для надання медичної допомоги;
- Місце зберігання медикаментів, дефібриляторів, нош та колясок представлені в додатку 3.

В. Надання обов'язкової допомоги особам, які не є громадянами Литовської Республіки.
Надання обов'язкової медичної допомоги особам, які не є громадянами Литовської Республіки, здійснюється відповідно до загальних принципів надання обов'язкової допомоги.

5. РОЗПОДІЛ
Основний документ цього порядку роботи DT 01 зберігається разом із наказом директора, а другий екземпляр – у ГМ. Електронну версію виконавчих документів розміщено у внутрішній мережі Поліклініки за адресою Doclogix/21 kokybė/21-4 bendri poliklinikos KVS dokumentai.

6. ЗМІНИ
Зміни до цього порядку роботи DT 01 вносить його розробник відповідно до П 01.1 «Розробка документів СУЯ та управління ними», розділом 5.6 «Внесення змін до документів СУЯ (ідентифікація змін)».

7. ДОДАТКИ
Додаток 1. Масштаб, перелік термінової медичної допомоги.
Додаток 2. Стани, за наявності яких реєстратура поліклініки направляє пацієнтів для надання обов'язкової допомоги терміново.
Додаток 3. Місця зберігання засобів для надання обов'язкової допомоги.


ПОСИЛАННЯ (ЗВ'ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ І БІБЛІОГРАФІЯ)
Наказ МОЗ Литви № V-598 від 23.05.2018 «Про внесення змін до наказу МОЗ Литви № V-208 від 8 квітня 2004 р. «Про затвердження порядку та масштабу надання обов'язкової медичної допомоги та послуг обов'язкової медичної допомоги»». Інші чинні правові акти Литовської Республіки та документи про внутрішній трудовий розпорядок Публічної установи «Поліклініка Нової Вільні».

МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛИТІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Наказ міністра охорони здоров'я литовської республіки про внесення змін до наказу № v-208 міністра охорони здоров'я литовської республіки від 8 квітня 2004 року „про затвердження порядку та обсягу надання необхідної медичної допомоги“.

№ V-598 від 23 травня 2018 р. Вільнюс
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ТЕРМІНОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

Категорія термінової медичної допомоги

Час, протягом якого слід приступити до надання допомоги

Гострі клінічні стани або показання до надання термінової медичної допомоги

1

2

3

1 категорія (негайно)

Негайно з одночасним здійсненням дій щодо оцінки стану та лікування пацієнта

1. Непрохідність дихальних шляхів (повна обструкція дихальних шляхів).
2. Зупинка дихання або окремі судомні вдихи (агонічне дихання).
3. Профузна кровотеча.
4. Серцево-легенева недостатність.
5. Шок
6. Судомний напад.
7. Порушення свідомості з повною відсутністю на вербальні та больові подразники.
8. Гостре хімічне ураження очей.

2 категорія (дуже терміново)

Термінову медичну допомогу слід надати пацієнтові не пізніше, ніж протягом 10 хв. з моменту прибуття до медичного закладу

1. Дуже сильний/нестерпний біль (9–10 балів).
2. Не зупинена масивна кровотеча.
3. Порушення свідомості (реакція на вербальні та больові подразники).
4. Під час клінічного обстеження відчувається гіпертермія або термометр показав температуру поверхні тіла у дитини до 6 місяців ≥38.5 °С, від 6 місяців до 18 років ≥40 °С.
5. Під час клінічного обстеження відчувається гіпотермія і термометр показав внутрішню температуру (вимірюється у стравоході чи прямій кишці) < 35 °С.
6. Дуже низький рівені SpO2 (<92% при вдиханні звичайного повітря або <95% під час кисневої терапії).
7. Алергія або укус (ужалення) з набряком Квінке та (або) анафілактичною реакцією, та (або) набряком язика, обличчя.
8. Гостра ядуха (посилена робота дихальних м'язів, нездатність вимовляти речення, стридор, слинотеча).
9. Інгаляційне ушкодження дихальних шляхів.
10. Укус отруйної тварини.
11. Гострі сенсорні та моторні розлади.
12. Менінгеальні симптоми та менінгізм.
13. Гострий геморагічний висип.
14. Локальна інфекція тканин з емфіземою або пошкодженням судин.
15. лювота кров'ю або кал зі свіжою або зміненою кров'ю.
16. Цукровий діабет з гіперглікемією та кетоацидозом.
17. Тяжка травма.
18. Патологія кінцівок з порушенням кровообігу.
19. Наскрізне поранення ока або повна гостра втрата зору.
20. Кровотеча з піхви (будь-якої інтенсивності) при терміні вагітності більше 20 тижнів.
21. Отруєння (або підозра на отруєння) небезпечними або надзвичайно небезпечними речовинами, передозування препаратів.
22. Психічна хвороба або розлад поведінки, якщо існує високий ризик завдання тілесних ушкоджень собі та (або) оточуючим, були випадки самоушкодження, характерні активні дії з метою заподіяння собі шкоди або спроби втечі з метою заподіяння собі шкоди.
23. Відомий вроджений або набутий імунодепресивний стан та підозра на інфекційне захворювання.
24. Гострий хімічний опік.
25. Підозра на зараження пацієнта надзвичайно небезпечною інфекцією, якщо є необхідність в ізоляції пацієнта.

3 категорія (дуже терміново)

Термінову медичну допомогу слід надати пацієнтові не пізніше, ніж протягом 30 хв. з моменту прибуття до медичного закладу

1. Сильний біль (6–8 балів).
2. Не зупинена немасивна кровотеча.
3. Втрата свідомості та (або) судоми, що трапилися в останні 24 години.
4. Під час клінічного обстеження відчувається дуже гаряча шкіра та (або) термометр показав температуру поверхні тіла у дитини з 6 місяців до 18 років ≥38.5 °С.
5. Неясний анамнез: виявлені дані не відповідають даним анамнезу, підозра на насильство або неналежне поводження з дитиною.
6. Низький SpO2 (<95% при вдиханні звичайного повітря).
7. Раптове погіршення зору.
8. Алергія або укус (ужалення) з появою висипу або пухирів останні 24 години.
9. Отруєння з ризиком середнього ступеня, пов'язане із самоушкодженням (декларативне бажання завдати собі шкоди).
10. Психічна хвороба або розлад поведінки з чітким психіатричним анамнезом та (або) якщо існує ризик середнього ступеня, пов'язаний із завданням тілесних ушкоджень собі (декларативне бажання завдати собі шкоди) та (або) оточуючим.
11. Будь-яка травма з вродженими або набутими розладами системи згортання крові.

4 категорія (стандартно)

Термінову медичну допомогу слід надати пацієнтові не пізніше, ніж протягом 60 хв. з моменту прибуття до медичного закладу

1. Біль середнього ступеня (4-5 балів).
2. Ризик виникнення потенційно небезпечних ускладнень у дітей віком до 8 років на підставі анамнезу (хронічна хвороба або небезпечні для життя події або захворювання в минулому) та клінічних ознак (зміна поведінки або свідомості, порушення дихання або кровообігу, порушення надходження рідин або діурез, підвищення температури тіла та висип).
3. Гіпертермія у дітей ≥38 °С, що зберігається після прийому жарознижувальних препаратів протягом більше 24 годин.
4. Гостре зневоднення.
5. Вдихання отруйного диму.
6. Інші травми (не вказані в категоріях 2 та 3) та нещасні випадки, що трапилися протягом останніх 48 годин, з наростанням набряку, порушенням функції.
7. Укуси, подряпини або контакт зі слиною тварин, хворих на сказ, або тварин з підозрою на сказ.
8. Присмоктування кліща.
9. Нагноєння в області обличчя та щелеп.
10. Ушкодження штучно сформованих стом (коли необхідна їх замінена або усунення закупорки).
11. Ускладнення після хірургічного втручання (розходження шва, гнійні виділення, наростання набряку, недостатня іммобілізація), що виникли до 48 годин після процедури або виписки зі стаціонару медичного закладу.
12. Сторонні тіла в тканинах або природних отворах/порожнинах тіла, що потрапили протягом останніх 48 годин.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ТЕРМІНОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ

Категорія термінової медичної допомоги

Час, протягом якого слід приступити до надання допомоги

Гострі клінічні стани або показання до надання термінової медичної допомоги

1

2

3

1 категорія

Негайно з одночасним здійсненням дій щодо оцінки стану та лікування пацієнта

1. Зупинка, або ризик зупинки серця та (або) дихання. Пацієнт після реанімації.
2. Частота дихання (далі – ЧД) <10 разів на хвилину, або ЧД> 29 разів на хвилину.
3. Систолічний артеріальний тиск (далі – АТ) <80 мм рт. ст.
4. Втрата свідомості з відсутністю реакції на біль або у пацієнта за шкалою коми Глазго (далі – ШКГ) <9 балів.
5. Генералізований судомний напад.
6. Внутрішньовенне передозування лікарських препаратів або наркотиків, що спричинило гіповентиляцію та порушення гемодинаміки.
7. Гостре хімічне ураження очей.

2 категорія

Термінову медичну допомогу слід надати пацієнтові не пізніше, ніж протягом 10 хв. з моменту прибуття до медичного закладу

1. Гостре, загрожуючи життю, порушення дихання та (або) кровообігу.
2. Гостра втрата великого об’єму крові (25 і більше відсотків циркулюючої крові).
3. Дуже сильний/нестерпний біль з різних причин, якщо інтенсивність болю оцінена у 9–10 балів за десятибальною шкалою.
4. Гіпоклікемія або гіперглікемія, якщо загрожує небезпека виникнення гіпоглікемічної коми, діабетичного кетоацидозу або гіперосмолярного гіперглікемічного стану.
5. Жар з клінічними ознаками сепсису (не менше двох з наступних ознак: ЧД >22 разів на хвилину, АТ <100 мм рт. ст., порушення свідомості будь-якого ступеня). Загальне охолодження тіла,  температура тіла <36 °С.
6. Тяжка травма.
7. Анамнез високого ризику:
7.1. прийом великої кількості заспокійливих чи вживання токсичних речовин іншого походження;
7.2. інше загрожуюче життю отруєння;
7.3. небезпечна дія для життя факторів довкілля (генералізована алергічна реакція).
8. Порушення психіки та поведінки:
8.1. агресія або насильство, що створює загрозу самому пацієнту та оточуючим;
8.2. виражене психомоторне збудження, у якому необхідне обмеження свободи фізичної особи у зв'язку з загрозою собі чи оточуючим.3 категорія

 

Термінову медичну допомогу слід надати пацієнтові не пізніше, ніж протягом 30 хв. з моменту прибуття до медичного закладу

1. Гіпертонічний криз з швидко прогресуючими ознаками ураження серцево-судинної та (або) центральної нервової системи.
2. Помірна кровотеча  з будь-якої причини, що супроводжується  клінічними ознаками.
3. Сонливість, уповільнена реакція з будь-якої причини (за ШКГ <13 балів).
4. Оксигенація <90%.
5. Судоми, що не купіруються, зафіксовані останні 12 годин.
6. Блювання, що не проходить, та (або) пронос при системній інтоксикації.
7. Гостре зневоднення.
8. Травма голови та короткочасна втрата свідомості.
9. Сильний біль, який оцінений у 6–8 балів і потребує термінового прийому знеболювальних.
10. Гостра вогнищева неврологічна симптоматика.
11. Травма кінцівки, що спричинила порушення кровообігу.
12. Порушення психіки та поведінки:
1.1. спроба самогубства чи загроза такої дії;
1.2. гострі психози;
1.3. тяжка психологічна травма, що викликає порушення поведінки;
1.4. тяжка депресія;
1.5. яскраво виражене психомоторне збудження.
13. Наскрізне поранення ока чи гостра повна втрата зору.

4 категорія

Термінову медичну допомогу слід надати пацієнтові не пізніше, ніж протягом 60 хв. з моменту прибуття до медичного закладу

1. Жар >39 °С, що зберігається після перорального прийому лікарських засобів протягом більше 24 годин.
2. Гостре порушення серцевого ритму (надшлуночкова тахікардія, мерехтіння передсердь, тріпотіння передсердь, тахікардія з широкими комплексами) або порушення проводимості (АВ блокада 2–3 ступеня, атріовентрикулярний ритм), що виникло в останні 48 годин.
3. Затримка сечі, анурія, ускладнення у пацієнта, який знаходиться на діалізі: тромбоз артеріовенозного шунту, випадання/тромбоз/дисфункція діалізного катетера.
4. Тяжка абстиненція, яка може ускладнитися у зв'язку з наявністю факторів ризику (психози, судомні напади в анамнезі; ризик ускладнень у зв'язку із суміжними гострими та хронічними захворюваннями; компульсивний потяг до прийому психоактивних засобів).
5. Укуси, подряпини або контакт зі слиною скажених тварин, або потенційно хворих на сказ тварин.
6. Інші травми (не вказані в категоріях 2 та 3) та нещасні випадки, що трапилися протягом останніх 48 годин, з наростанням набряку, погіршенням порушення функції.
7. Присмоктування кліща.
8. Нагноєння в області обличчя та щелеп.
9.  Пошкодження штучно сформованих стом (коли необхідна їх замінена або усунення окклюзії).
10. Невелика кровотеча з піхви або біль у животі під час вагітності.
11. Ускладнення після хірургічного втручання (розбіжність шва, гнійні виділення, наростання набряку, недостатня іммобілізація), що виникли до 48 годин після процедури або виписки зі стаціонарного медичного закладу.
12. Сторонні тіла в тканинах або природних отворах/порожнинах тіла, що потрапили протягом останніх 48 годин.

Додаток 2
стан пацієтна, при наявності якого реєстратура поліклініки має спрямувати пацієнта на отримання обов'язкової допомоги у терміновому порядку

1. Направлення до сімейного лікаря та педіатра:
а) сильний біль (напр. в області серця, епігастрії, животі, попереку і т.д.)
б) раптова ядуха
в) високий артеріальний тиск (понад 180/100 мм рт. ст.)
г) гіпертермія (≥38 °С)
д) багаторазове блювання, частий пронос (> 5 разів на день)
е) кровотеча з легенів та шлунково кишкового тракту
ж) гострі алергічні реакції

2. Направлення до стоматолога:
а) гострий зубний біль, біль в області обличчя, щелепи
б) рани на обличчі
в) травма обличчя

3. Направлення до акушера-гінеколога:
а) кровотеча із статевих органів
б) гострий біль у нижній частині живота
в) травми статевих органів

4. Направлення до хірурга:
а) гострий біль у животі
б) рани
в) абсцес
г) присмоктування кліща (до 72 год. після присмоктування (лист МОЗ № V-637 від 01.08.2007))
д) гостра кровотеча із прямої кишки
е) травма
ж) укуси тварин (до 72 год. після укусу)

5. Направлення до оториноларингологу (ЛОР):
а) кровотеча з носа, рота, вух
б) травми носа, вуха
в) чужорідне тіло в горлі, носі чи вусі
г) гостра втрата слуху чи інше гостре порушення слуху

6. Направлення до окуліста:
а) травми ока
б) чужорідне тіло в оці
в) гостра втрата зору

7. Направлення до невролога:
а) травма голови із супроводжуючими явищами, напр. головним болем, нудотою, блюванням

Додаток 3
Місця зберігання засобів для надання обов'язкової допомоги

1. Медикаменти - 118, 215, 111, 227, 321, 414.
2. Переносні дефібрилятори: реєстратура, процедурний (111) каб.
3. Крісла-коляски – каб. 506, реєстратура.

РОБОЧІ ГОДИНИ

I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Сімейний лікар та стоматолог чергують по суботах у клініці «Naujininkai», адреса вул. Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius

Клініки «Naujoji Vilnia» та «Salininkai» закриті у суботу.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn